MR


De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes personen. Drie MR-leden worden door en uit het personeel gekozen. De drie andere leden worden door de ouders gekozen en bestaat uit ouders van beide locaties.

De MR communiceert met het bevoegde gezag: de directie en het bestuur. De MR kent daarbij, al naar gelang het onderwerp van het voorgenomen besluit, een advies- dan wel instemmingsrecht ten aanzien van het voorgenomen besluit. Tevens is de MR gerechtigd ongevraagd te adviseren in schoolse zaken die de MR belangrijk acht.

De MR vergadert gemiddeld 1 keer per twee maanden. Deze vergaderingen vinden om en om op de locaties plaats en zijn openbaar. De contactgegevens van de MR staan in de jaarlijkse bijlage.
Verslagen van de MR zijn terug te vinden in het ouderportaal.

Twee leden van de MR (een ouderlid en een teamlid) vertegenwoordigen de school in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggeschapsraad).
De GMR bespreekt, adviseert en/of stemt in met beleidsvoorstellen die betrekking hebben op de gehele de organisatie. In de GMR zijn alle scholen vertegenwoordigd door twee leden: een personeelslid en een ouderlid. In principe zitten de leden van de GMR zonder last of ruggespraak in de GMR. Ze zitten dus niet namens de afzonderlijke scholen in de GMR, maar namens de gehele organisatie. De voorzitter van het college van bestuur is de gesprekspartner van deze raad. De GMR komt gemiddeld vijf maal per jaar bij elkaar.