Klachtenregeling

Een goed gesprek
Waar gewerkt wordt gaat wel eens iets mis. Meestal is er geen kwade opzet in het spel. Het spreekt daarom voor zich dat iedereen (leerlingen, leerkrachten, ouders/verzorgers, directie) probeert klachten te voorkomen, door met elkaar in gesprek te gaan. In zo'n gesprek is het van belang om elkaar respectvol te benaderen en tegelijkertijd duidelijkheid te geven over de manier waarop een bepaalde situatie is of wordt ervaren.

Wanneer twee partijen samen niet tot een oplossing komen, kan hulp van een andere partij worden gevraagd. Twee leerlingen kunnen hulp vragen aan de leerkracht, een ouder/verzorger en een leerkracht kunnen de hulp inroepen van de directeur en een ouder en een directeur kunnen de hulp inroepen van het bestuur. Een derde persoon kan een probleem vaak met een frisse kijk benaderen. De neutrale derde kan zo helpen om een gesprek weer op gang te brengen, om tot wederzijds begrip te komen of om tot een oplossing te komen. Een derde partij kan ook worden gevraagd om een besluit te nemen, bijvoorbeeld over wie (meer) gelijk heeft, of wat er moet worden gedaan.
 
Klachtenregeling
Het kan gebeuren dat een probleem, ondanks het goede gesprek, uitgroeit tot een klacht. In onze klachtenregeling staat beschreven welke wegen in dergelijke situaties kunnen worden bewandeld. De hulp van een contactpersoon kan worden ingeroepen en wanneer dit zinvol lijkt kan vervolgens de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Het doel van deze personen is steeds om met elkaar in gesprek te gaan, oplossingen te vinden en de relatie te herstellen.
 
Contactpersoon
Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met de contactpersoon van de school, als ze niet weten hoe ze een probleem bespreekbaar kunnen maken. Elke school kent twee contactpersonen. Zij zullen in vertrouwen luisteren en adviseren.
 
Vertrouwenspersoon
Soms is een probleem dermate ingewikkeld dat een contactpersoon de leerling en/of ouder zal verwijzen naar de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon zal in vertrouwen luisteren en adviseren. In sommige gevallen zal de vertrouwenspersoon een leerling/ouder begeleiden bij een gesprek.

Onze vertrouwenspersonen zijn Michèle Haagmans en Gerian Verhoeven. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 - 355 6000 (GGD).
 
Landelijke Klachtencommissie (LKC)
Mocht een probleem escaleren tot een klacht en mocht de klacht niet goed wordt afgehandeld door de school of door PPO de Link, dan kan een klacht worden ingediend bij de LKC. PPO de Link is lid van deze onafhankelijke commissie. Als een klacht wordt ingediend, en deze in behandeling wordt genomen, wordt er meestal een hoorzitting georganiseerd, waarna de klager en PPO de Link een conclusie en een advies ontvangen.

Het reglement van de LKC is beschikbaar op website van de LKC (www.onderwijsgeschillen.nl), evenals de te volgen procedure voor het indienen van een klacht. De LKC is gevestigd in gebouw "Woudstede", Zwarte Woud 2, 3524 SJ in Utrecht. Het kantoor is bereikbaar via telefoonnummer 030 - 280 95 90.