Buitengewoon verlof

 

Verlofaanvraag
Verlof aanvragen gaat via het ouderportaal. De Leerplichtwet kent twee soorten verlof. Vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden. Let op: verlof is alleen mogelijk na toestemming, alleen aanvragen is niet voldoende. U dient bij het aanvragen van het verlof wel een termijn van 8 weken in acht te nemen i.v.m. overlegmogelijkheid met de leerplichtambtenaar.

Vakantieverlof
Als ouders kunnen aantonen dat zij in geen enkele schoolvakantie samen op vakantie kunnen gaan en afhankelijk zijn van het inkomen dat zij verdienen in de schoolvakantieperiode, kunnen zij vakantieverlof aanvragen voor maximaal 10 schooldagen. Bijvoorbeeld als zij in de horeca of in het toerisme werken of in de landbouw. Vakantieverlof wordt zelden verleend. Het is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie en niet voor een vakantie tussendoor of voor snipperdagen. File vermijden, gekochte tickets, vakantie op uitnodiging of een goedkopere reis kunnen boeken, zijn geen redenen voor vakantieverlof. Toestemming wordt maar één keer per schooljaar verleend en niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar. De directie van de school beslist op basis van de Leerplichtwet over de aanvraag na overleg met de leerplichtambtenaar. Een verlofaanvraag moet via het oudeportaal worden aangevraagd.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Zijn er andere redenen dat een kind niet naar school kan? Dan moet de ouder/verzorger hiervoor toestemming vragen. Alleen bij gewichtige omstandigheden kan toestemming gegeven worden voor verlof. Daarmee worden in de Leerplichtwet omstandigheden bedoeld die buiten de wil van de ouders/verzorgers en/of het kind liggen. Bijvoorbeeld een huwelijk van naaste familie, een begrafenis of een jubileum. De directie van de school beslist op basis van de Leerplichtwet over de aanvraag na overleg met de leerplichtambtenaar. Een verlofaanvraag moet schriftelijk worden gedaan bij de schooldirectie. Gaat het om verlof langer dan 10 schooldagen? Dan moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar.

Ongeoorloofd verzuim
Blijft een kind zonder goede reden of zonder toestemming van school weg? Dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De directeur van de school is verplicht dat te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Die onderzoekt dan de reden van het verzuim. De leerplichtambtenaar heeft een gesprek met de ouders (en wanneer het kind 12 jaar of ouder is ook met het kind). In het uiterste geval kan de leerplichtambtenaar tegen de ouders proces-verbaal opmaken.

Ziekteverzuim
Als kinderen veel ziek gemeld worden is er ook sprake van ongeoorloofd verzuim. De school houdt verzuimpercentages bij en zal in eerste instantie in gesprek gaan met de ouders wanneer er veel ziekteverzuim is. Een vervolgstap is een gesprek tussen de ouders en de GGD. De GGD zal adviezen geven in kader van het voorkomen van het verzuim. Een laatste stap is ook hier een melding bij de leerplichtambtenaar.